انعکاس جشنواره هلی ترشی در روزنامه توریسم/ چندی پیس روزنامه وزین توریسم که به موضوعات فرهنگی ایران و جهان می پردازد، در مقاله ای با عنوان «دهانتان آب نیفتد، هلی ترشی هم خوردن دارد هم جشنواره» به برگزاری  دومین جشنواره هلی ترشی بالاده پرداخته و برگزاری این جشنواره را از سوی مردم بالاده به پیوند زدن طبیعت دست و دل باز با ذوق سبز شمالی تشبیه کرده است: «استان مازندران با برخورداری از عرصه های طبیعی و جنگلی خودرو و نعمت های بی شمار از این خلقت شگفت انگیز است که مردمان روستای بالاده گوشه ای از این طبیعت دست و دل باز را با ذوق سبز شمالی در قالب جشنواره هلی ترشی پیوند زده اند».

این روزنامه سپس به ویژگی های فراوان استفاده و فرآوری محصولات جنگلی و چگونگی پختن رب آلوچه جنگلی یا هلی ترشی پرداخته و در پایان جشنواره هلی ترشی بالاده را بعنوان «جشنواره هلی ترشی مازندران» یاد کرده و می نویسد: « آئین سنتی هلی ترشی در دو سال گذشته به همت انجمن فرهنگی سادوا روستای بالاده بخش چهاردانگه در قالب جشنواره در مرداد برگزار شد. روستای بالاده به سه هزار نفر جمعیت ثابت و موقت در حدود ۱۳۰ کیلومتری ساری در مسیر کیاسر قرار گرفته است».

.

روزنامه توریسم، شماره ۱۴۶۵ به تاریخ اول آذر ۱۳۹۶

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۶