اسامی کسانی که پیامک سادوا را دریافت نمی کنند/ در طی ماه های گذشته بارها از سوی پیامگیران سامانه سادوا مورد پرسش قرار گرفته ایم که چرا مدتی است پیامهای سادوا برای ما نمی آید؟ بعضی عنوان میدارند که شما دل بخواهی به هر کس که خوشتان بیاید پیام میدهید (البته این بیشتر به طنز شبیه هست)، بعضی ها هم مسایلی طایفه ای و روستایی یا موضوعات شخصی یا شغلی خود را مطرح می کنند، و بعضی هم دنبال علت واقعی هستند. این پرسش فقط یک پاسخ دارد: «شماره گیرنده امکان دریافت پیامک تبلیغاتی ندارد». زیرا قبلاً (عمداً یا سهواً) از طریق مخابرات پیامگیر تبلیغاتی آنها بسته شده است. بعلت اینکه تعداد این افراد بسیار زیاد می باشد ( ۲۶۴ شماره از مجموع ۸۲۰ شماره)، هیچ راهی برای اطلاع دادن به آنها وجود ندارد مگر اینکه از طریق سایت سادوا اسامی آنها اعلام گردد تا خود نسبت به رفع اشکال از طریق مخابرات (با تماس ۹۹۹۰ در وقت اداری و تقاضای راه اندازی دوباره دریافت پیامک های تبلیغاتی) اقدام نمایند.

برای بدست آوردن آمار دقیق از افرادی که «امکان دریافت پیامک تبلیغاتی ندارند»، به تمامی ۸۲۰ شماره (از اهالی بالاده و منطقه دوسرشمار)، در دسته های ۱۰ تایی پیام آزمایشی ارسال نموده ایم. هر چند کاری بس وقت گیر بوده ولی مطمئن شدیم که اسامی تمامی این افراد استخراج شده است:

این عده پس از رفع مسدودیت، و یا با معرفی شماره ای جدید با ذکر مشخصات کامل خود از طریق پیامک به سامانه سادوا بشماره  ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۳۳۳۲  به ما اطلاع دهند تا نام آنها مجدداً در لیست پیامگیران قرار گیرد. لطفا اگر با این اسامی در ارتباط هستید به آنها اطلاع دهید تا اقدام نمایند.

شماره موبایل نام خانوادگی نام
۰۹۱۱۱۵***۱۷ آتنی مفرد  رامین
۰۹۱۱۱۵***۳۹ آتنی مفرد  محمد 
۰۹۱۱۷۸***۸۷ آتنی مفرد  میلاد
۰۹۱۱۱۵***۳۷ آخوندی عزیزالله
۰۹۱۱۹۵***۶۷ آخوندی محمدجعفر
۰۹۱۱۲۵***۹۱ اسکندری  رضا
۰۹۱۱۲۵***۱۳ اسکندری  محمد
۰۹۱۱۱۵***۵۶ اسکندری  مهدی
۰۹۱۱۱۵***۶۱ اسماعیلپور وحید 
۰۹۱۱۷۱***۸۷ اسماعیلی حسین
۰۹۱۱۱۵***۳۰ اصغرپور مجتبی
۰۹۱۱۲۵***۷۸ اصغرپور محمد 
۰۹۱۱۱۵***۱۴ امامی زیدی اکبر
۰۹۱۱۸۹***۰۸ امامی زیدی آناهیتا
۰۹۱۱۹۶***۳۶ بابائیان  اسفندیار
۰۹۱۱۹۵***۳۶ بابائیان  افشین
۰۹۱۱۹۵***۴۱ بابائیان  رضا
۰۹۱۱۳۵***۸۰ بابایی. قلعه ارسلان
۰۹۱۱۲۵***۲۵ بزرگزاده   محمد 
۰۹۱۲۱۳***۴۱ پناهی  رضا 
۰۹۱۱۸۵***۱۳ پناهی  عبدالعلی
۰۹۱۱۳۲***۸۲ پیشنمازی  فرهاد 
۰۹۱۱۷۴***۲۷ توبه ابراهیم
۰۹۱۱۲۵***۴۹ توبه    احمد
۰۹۱۱۳۵***۱۴ توبه احمد
۰۹۱۱۹۵***۲۰ توبه اسماعیل
۰۹۱۱۹۵***۵۶ توبه  بهداد
۰۹۱۱۱۵***۱۵ توبه جعفر
۰۹۱۱۶۷***۱۴ توبه حسینعلی
۰۹۱۱۶۴***۴۶ توبه حسینعلی
۰۹۱۱۷۴***۲۷ توبه روح الله
۰۹۱۱۸۶***۵۹ توبه (روحانی) سمیه
۰۹۱۱۲۵***۷۱ توبه سمیه
۰۹۱۱۱۷***۹۰ توبه شعبانعلی
۰۹۱۱۴۷***۰۱ توبه فاطمه زهرا
۰۹۱۱۶۷***۳۰ توبه فاطمه زهرا
۰۹۱۵۳۰***۷۲ توبه  صادقعلی 
۰۹۱۱۸۵***۴۳ توبه طاهره
۰۹۱۱۹۵***۲۳ توبه  علی 
۰۹۱۰۱۰***۶۳ توبه علی 
۰۹۱۱۹۵***۱۱ توبه قاسم
۰۹۱۱۸۶***۱۲ توبه مجید
۰۹۱۱۲۵***۲۵ توبه  محبوب 
۰۹۱۱۵۹***۴۸ توبه  مریم
۰۹۱۱۲۵***۷۳ توبه  مهران
۰۹۱۱۹۵***۷۰ توبه هادی
۰۹۱۱۳۵***۴۳ جعفرپور. قلعه رضا
۰۹۱۱۸۵***۸۶ جعفرپور حسینعلی
۰۹۱۱۲۵***۶۸ جعفرپور سعید
۰۹۱۱۹۵***۲۲ جعفرپور. قلعه حسین
۰۹۱۱۳۵***۱۸ جعفری. قلعه علی
۰۹۱۱۱۵***۳۲ جعفرپور  وحید 
۰۹۱۱۶۶***۵۴ حسین پور عباس
۰۹۱۲۲۱***۵۰ حسین پور  محسن
۰۹۱۱۸۶***۱۶ چهاردهی احمد 
۰۹۱۱۲۵***۴۹ چهاردهی  حامد
۰۹۱۱۲۵***۲۷ چهاردهی حجت
۰۹۱۹۶۰***۸۰ چهادرهی حسن
۰۹۱۱۲۵***۹۵ چهاردهی   حسین
۰۹۱۱۲۵***۸۲ چهاردهی حسینعلی
۰۹۱۱۹۵***۹۸ چهاردهی  سودابه
۰۹۱۱۳۵***۹۹ چهاردهی  شعبان
۰۹۱۱۸۵***۱۸ چهاردهی شیدالله
۰۹۱۱۲۵***۸۰ چهاردهی  قاسم 
۰۹۱۱۲۵***۹۳ چهاردهی  محمد
۰۹۱۱۲۵***۷۴ چهاردهی  موسی
۰۹۱۱۶۷***۰۳ چهاردهی  مجید
۰۹۱۱۸۵***۰۶ چهاردهی ولی
۰۹۱۱۷۱***۶۶ چهاردهی نادر 
۰۹۱۱۵۷***۸۰ خادمی  مصطفی 
۰۹۱۱۲۵***۲۵ خاسب  رضاعلی
۰۹۱۱۲۵***۷۲ خاسب  عبدالکریم 
۰۹۱۲۷۱***۹۷ خاسب  یاسر 
۰۹۱۹۴۷***۱۱ خلیلی. واوسر علی
۰۹۱۱۲۵***۶۵ خلیلی. واوسر مقداد
۰۹۱۱۸۶***۶۱ دهبندی  اکبر 
۰۹۱۱۲۵***۴۰ دهبندی  اکبر 
۰۹۱۲۷۳***۲۵ دهبندی اسماعیل
۰۹۱۱۱۵***۰۲ دهبندی   اسماعیل
۰۹۱۱۱۵***۵۳ دهبندی  امید 
۰۹۱۱۹۵***۳۸ دهبندی  ایرج
۰۹۱۱۹۵***۳۸ دهبندی  ایمان
۰۹۱۱۹۵***۱۸ دهبندی بهناز
۰۹۱۱۳۵***۳۹ دهبندی  بهنام
۰۹۱۱۹۶***۵۸ دهبندی جعفر
۰۹۱۱۲۵***۳۲ دهبندی  جواد
۰۹۱۷۱۶***۲۸ دهبندی  حسن
۰۹۱۱۹۵***۵۹ دهبندی رضا 
۰۹۱۱۲۵***۶۷ دهبندی  رضا
۰۹۱۱۲۵***۱۳ دهبندی رمضان
۰۹۱۱۸۵***۵۶ دهبندی  ساناز
۰۹۱۱۹۴***۹۴ دهبندی  سمیرا
۰۹۱۱۹۴***۷۰ دهبندی علی
۰۹۱۱۹۵***۱۷ دهبندی  علی 
۰۹۱۱۱۵***۹۶ دهبندی  علیرضا
۰۹۱۱۹۵***۱۷ دهبندی فتح الله
۰۹۱۱۳۵***۳۳ دهبندی  قربان
۰۹۱۱۲۵***۳۱ دهبندی  محبوب
۰۹۱۱۲۵***۲۸ دهبندی  محمد
۰۹۱۱۹۵***۲۹ دهبندى محمد جعفر
۰۹۱۱۱۵***۲۲ دهبندی مهدی/ نعمت
۰۹۱۱۱۵***۲۷ دهبندی  نعمت
۰۹۱۲۳۸***۱۱ دهبندی  نعمت
۰۹۱۱۲۵***۲۶ دهبندی نصرت اله 
۰۹۱۱۹۶***۸۱ رضوی سیدابراهیم
۰۹۱۱۸۶***۴۸ رضوی  سیدربیع 
۰۹۱۱۹۵***۷۸ رضوی سیدرحمان
۰۹۱۱۷۱***۸۳ رضوی سیده زهرا
۰۹۱۱۳۵***۸۷ رضوی سیده طاهره
۰۹۱۱۱۵***۶۴ رضوی سیدمحمد
۰۹۱۱۹۵***۸۸ رضوی سیدمهدی
۰۹۱۱۹۶***۴۲ رضی سیدطاهر
۰۹۱۱۳۵***۹۱ رضوی سیدرضا
۰۹۱۱۸۵***۵۰ رضوی سیدعلیرضا
۰۹۱۱۸۵***۷۷ رضوی سیدمحمد
۰۹۱۱۹۵***۸۷ رضوی  میریحیی 
۰۹۱۱۲۵***۷۱ رمضانی. پایین ده سیدعمران
۰۹۱۲۳۳***۴۳ زائری. قلعه عزت اله
۰۹۱۱۹۵***۷۵ زارع٫ واوسر ولی 
۰۹۱۱۱۲***۷۳ ساداتی سیدموسی
۰۹۱۱۱۵***۲۳ ساداتی سیدابراهیم
۰۹۱۱۲۵***۸۴ ساداتی سیدابوالقاسم
۰۹۱۱۲۵***۷۰ ساداتی سیداحمد
۰۹۱۱۳۵***۱۸ ساداتی سیداحمد
۰۹۱۱۷۸***۳۸ ساداتی سیداسحاق 
۰۹۱۱۷۷***۴۰ ساداتی سیداسرافیل
۰۹۱۱۱۵***۱۲ ساداتی سیداصغر
۰۹۱۱۶۲***۳۶ سادتی سیده اعظم
۰۹۱۱۶۳***۰۷ سادتی سیده اقلیما
۰۹۱۱۹۵***۳۰ ساداتی سیده ام لیلا
۰۹۱۱۱۵***۴۷ ساداتی سیداکبر 
۰۹۱۱۲۵***۷۲ ساداتی سیدجبرئیل
۰۹۱۱۸۹***۷۳ ساداتی سیدحسین
۰۹۱۱۹۰***۰۹ ساداتی سیدرسول
۰۹۱۱۶۲***۹۰ ساداتی سیدرضا 
۰۹۱۱۹۶***۳۶ ساداتی سیدرضا
۰۹۱۱۲۵***۹۰ ساداتی سیدرمضان
۰۹۱۱۲۵***۰۵ ساداتی سیدروح الله
۰۹۱۱۶۷***۳۱ ساداتی سیده زهرا
۰۹۱۱۳۵***۸۰ ساداتی سیده زهرا
۰۹۱۱۴۱***۱۷ ساداتی  سیده زهرا
۰۹۱۱۹۵***۴۵ ساداتی سیده زهرا
۰۹۱۱۱۵***۹۷ ساداتی سیدشعبان
۰۹۱۱۸۵***۹۲ ساداتی سیدعباس
۰۹۱۱۱۵***۸۷ ساداتی سیدعباس
۰۹۱۱۱۵***۹۹ ساداتی سیدعلی اکبر
۰۹۱۱۹۵***۱۵ ساداتی سیدفضل الله 
۰۹۱۱۲۵***۹۸ ساداتی سیدمحمد
۰۹۱۱۲۵***۷۷ ساداتی سیدحسین
۰۹۱۱۶۲***۶۵ ساداتی سیده مریم
۰۹۱۱۹۵***۲۶ ساداتی سیدمیکائیل
۰۹۱۱۷۱***۷۲ ساداتی سیدیوسف
۰۹۱۲۶۴***۳۴ ساداتی سیدیوسف
۰۹۱۱۹۶***۳۶ ساداتی سیدرضا
۰۹۱۱۳۵***۸۱ ساداتی سیدمحمدعلی
۰۹۱۱۳۵***۵۴ ساداتی سیدعلی 
۰۹۱۱۹۵***۲۶ ساداتی سیدمیکاییل
۰۹۱۱۱۵***۱۰ ساداتی میریحیی
۰۹۱۱۱۲***۷۳ ساداتی میرموسی
۰۹۱۱۳۵***۹۶ ساداتی سیداحمد
۰۹۱۱۱۵***۸۲ ساداتی سیدحبیب
۰۹۱۱۱۵***۷۲ ساداتی سیدحسین
۰۹۱۱۲۵***۴۹ ساداتی. تیله بن سیدعقیل
۰۹۱۹۲۷***۹۹ شعبانی. واوسر صالح
۰۹۱۲۷۳***۳۹ شعبانی. واوسر محمدعلی
۰۹۱۱۹۵***۶۹ شفیعی  رضا
۰۹۱۱۲۵***۶۹ شیردل عمران
۰۹۱۱۲۵***۳۱ صادقی فر  سحر
۰۹۱۱۸۵***۰۹ صالحی فرشاد
۰۹۱۱۲۵***۵۴ طاهری. قلعه نعمت اله
۰۹۱۱۲۵***۷۶ عادلی حسین 
۰۹۱۱۶۲***۲۳ عادلی سارا
۰۹۱۱۲۵***۳۶ عالیشاه علیرضا
۰۹۱۱۳۵***۲۲ عالیشاهی علی اکبر
۰۹۱۲۴۳***۷۰ عالی قلعه  علی
۰۹۱۱۳۵***۹۲ علامه قاسمی  حجت
۰۹۱۱۲۵***۵۲ علامه قاسمی  مهدی 
۰۹۱۱۱۵***۳۵ علامه قاسمی هادی 
۰۹۱۱۲۵***۳۶ علی نژاد علی 
۰۹۱۱۲۵***۳۵ علی نژاد  منصور 
۰۹۱۲۴۸***۷۹ عمادی فرزاد 
۰۹۱۱۸۶***۵۷ عمادی علی. فرخ
۰۹۱۱۹۶***۷۸ عمادی محمد
۰۹۱۱۲۵***۴۱ فتحی. واوسر ابراهیم
۰۹۱۱۳۵***۵۶ فتحی. واوسر احمد
۰۹۱۱۲۵***۰۰ فتحی. واوسر حسین
۰۹۱۱۱۵***۹۱ فتحی. واوسر حاج فتح اله
۰۹۱۱۲۵***۱۶ فتحی. واوسر فخرالدین
۰۹۱۱۲۵***۸۹ قاسمی. واوسر حسن 
۰۹۱۱۹۵***۲۵ قاسمی. پایین ده قاسم
۰۹۱۹۲۶***۶۲ قاسمی. پایین ده  وحید 
۰۹۱۱۳۵***۹۸ قاسم پور  همسر ناصر
۰۹۱۲۳۲***۰۲ فولادی. قلعه عباس
۰۹۱۱۹۵***۳۲ فغانی مسیح
۰۹۱۱۱۵***۷۵ فولادی. قلعه حجت
۰۹۱۱۹۶***۵۲ فولادی حمیدرضا
۰۹۱۱۵۷***۳۵ فولادی رحمان
۰۹۱۱۵۹***۱۴ فولادی سمیه
۰۹۱۱۹۴***۰۰ فولادی سیف اله
۰۹۱۱۸۵***۶۱ فولادی یزدان
۰۹۱۱۲۵***۰۴ قاسم پور  حاج ناصر
۰۹۱۲۲۰***۳۹ قربانی اصغر 
۰۹۱۱۱۵***۰۷ کاردر  راهب
۰۹۱۱۵۹***۵۹ کاردر  محمدعلی 
۰۹۱۱۵۹***۵۹ کاردر محمدعلی
۰۹۱۱۸۶***۶۰ کاردگر ابراهیم
۰۹۱۱۹۵***۱۱ کاردگر  اسماعیل 
۰۹۱۱۲۵***۵۶ کاردگر  جبرئیل
۰۹۱۱۹۵***۸۲ کاردگر  رحیم
۰۹۱۱۱۵***۰۴ کاردگر رضا
۰۹۱۱۹۶***۳۴ کاردگر  فائزه
۰۹۱۱۳۵***۸۰ کاردگر  عبدالرضا 
۰۹۱۱۱۵***۳۵ کاردگر  علی اصغر 
۰۹۱۲۱۳***۶۱ کاردگر   صالح
۰۹۱۱۷۱***۶۲ کاردگر  کریم
۰۹۱۱۳۵***۹۲ کاردگر  میثم
۰۹۱۱۱۵***۳۵ کاردگر علی اصغر
۰۹۱۱۶۴***۲۳ کاردگر علی
۰۹۱۱۹۵***۰۶ کاردگر  غلامعلی
۰۹۱۱۳۵***۱۲ کاردگر  کاوه 
۰۹۱۱۲۵***۰۲ کاردگر  لیلا
۰۹۱۱۲۵***۰۱ کاردگر  محمدعلی
۰۹۱۱۹۵***۳۹ کاردگر موسی
۰۹۱۱۲۵***۶۹ کاردگر  میثم  
۰۹۱۱۱۵***۴۰ کاردگر نادعلی
۰۹۱۱۲۵***۵۹ کاردگر ناصر 
۰۹۱۱۴۱***۵۹ کاردگر نرگس
۰۹۱۱۳۱***۲۷ کرامتی  نعمت اله
۰۹۱۱۹۵***۱۹ کاردگر ولی
۰۹۱۱۱۵***۸۰ کاردگر هادی
۰۹۱۱۳۵***۵۲ کهن روز  قاسمعلی 
۰۹۱۱۸۶***۷۸ محمدزاده مسیب
۰۹۱۱۱۵***۹۰ محمدی. پایین ده علیرضا
۰۹۱۲۵۳***۵۹ محمدی. واوسر حسینعلی
۰۹۱۱۳۵***۱۲ محمودی نیا  احسان 
۰۹۱۱۹۵***۳۱ موسوی. تیله بن سیداسدالله 
۰۹۱۱۲۵***۹۵ موسوی. تیله بن سیداسماعیل
۰۹۱۹۱۳***۱۶ موسوی. تیله بن سیدمحمدعلی
۰۹۱۱۹۵***۳۱ موسوی. تیله بن سیدسیداسدالله 
۰۹۱۱۱۵***۵۹ موسوی. تیله بن سیدجعفر
۰۹۱۱۱۵***۱۹ موسوی. تیله بن سیدعبدالله
۰۹۱۱۲۵***۴۹ موسوی. تیله بن سیدعقیل
۰۹۱۹۱۳***۱۶ موسوی. تیله بن سیدمحمدعلی
۰۹۱۵۹۰***۳۶ موسوی. تیله بن سیدشعبانعلی
۰۹۱۱۱۵***۱۹ موسوی. تیله بن سیدعبدالله 
۰۹۱۱۱۵***۵۹ موسوی. تیله بن سیدجعفر
۰۹۱۱۹۵***۷۵ موسوی عبدالله
۰۹۱۱۹۵***۳۲ موسوی سید یاسر 
۰۹۱۱۸۵***۸۰ مهدوی اسرا
۰۹۱۱۲۵***۲۶ نادری. قلعه صادق
۰۹۱۱۹۵***۸۵ نظری. پایین ده احمد
۰۹۱۱۲۵***۳۴ نظری. تیلک محمد
۰۹۱۹۷۳***۹۵ نظری. قلعه حسین علی
۰۹۱۱۲۵***۰۷ نظری. قلعه محمدرضا
۰۹۱۱۹۵***۲۰ نوبری  نعمت
۰۹۱۱۹۶***۰۷ نوبری  نادر 
۰۹۱۱۹۶***۰۷ نوبری  نادر 
۰۹۱۱۹۵***۸۲ نوبری  علی
۰۹۱۹۲۳***۱۰ واوسرى محمد 
۰۹۱۱۹۵***۷۵ هاشمی یاور
۰۹۱۱۲۵***۲۷ یوسف نژاد  احمد
۰۹۱۱۲۵***۰۹ یوسف نژاد  علی
۰۹۱۱۲۵***۶۶ یوسف نژاد  محمد 
authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
entry نظرات دیگران در مورد این مطلب
مهدی علامه قاسمی گفت

سلام، با سپاس و قدردانی از برادر بزرگوارمان آقای آزموده که برای اطلاع رسانی این امر دوباره تلاش از سوی ایشان بوده، ظاهرا انقدر پیام تبلیغاتی از همراه اول زیاد بوده که خودم به لغو این تبلیغات پرداخته ام در حالی که ندانسته این عمل خیر شما (ارسال پیام سامانه سادوا به همولایتی های گرامی) هم از این میان لغو شد. با تقدیر و تشکر از اینکه اطلاع رسانی کردید.

برار سلام
خدا قوت. خدا تره خار تن هاده ته چه حوصله داشته انده وره سر رج در بیارده من از همبنجه تنه دتا دسته خاش دمبه و واقعا خداقوت گومبه. خدا تره حفظ هاکنه. خدا پدر تره بیامرزه
……………………………………….
سادوا: گگه جان سلوم کامبه تره و همه ی مَردمِ دِسرشمار ره.
دیگه هر کی اتّا کار ره شروع کانده، وِنده وه ره تموم هاکنه. منه دل خوانه همه ی مردم اَمه منطقه ره خَوِردار هاکُنم که اون چان چه خَوِره.
تِنِه دُر بگردم.

جناب آقای آزموده سلام علیکم
مسدودی شماره بنده برطرف شد
………………………………………
سادوا: با سلام. با ارسال پیامک آزمایشی، مشخص شد که شماره شما هنوز مسدود است.

با سلام خدمت آقای آزموده. خسته نباشید..
من برای درس جامعه شناسی روستایی میخوام در باره بالاده تحقیق کنم. توی این سایت هر چی گشتم مطالب زیادی در باره تاریخچه و فرهنگ و سنن و … مردم بالاده پیدا نکردم. خواهش میکنم اگر مطالبی در این مورد دارید به آدرس ایمیلم ارسال کنید. هرچی دنبال آدرس ایمیلتون گشتم پیدانکردم این شد که تو نظرخواهی ازتون در خواست کردم.
ممنون میشم از کمکتون.
……………………………………
سادوا: سلام آقا یا خانم …
۱ . اولین موضوع در برقراری ارتباط و دریافت مطلب از دیگران، معرفی خودتان می باشد. شما با معرفی خود با (…) نمیتوانید با دیگران ارتباط برقرار کنید و از آنها چیزی بگیرید (برای اطلاع تان عرض کردم)
۲٫ ایمیل من در بالای سایت سادوا هست.
۳ . به نظرم تحقیق شما باید میدانی باشد و در این سایت نمیتوانید در باره جامعه شناسی مطلبی پیدا کنید.
۴ . مطالبی که بنده دارم حاصل سالها زحمت و مطالب تحقیقی و آماده چاپ در قالب کتاب می باشد و از در اختیار گذاشتن آنها به دیگران معذورم.
۵ . قبلا هم دوستان دانشجوی بالادهی از من تحقیق گرفتند و تمام زحمت من شد تحقیق آنها! و خودشان هیچ کاری جز کپی و پیست نکردند و حتی نام مرا هم از تحقیق حذف کردند و هیچ اشاره ای به من نکردند. لذا به نظرم زحمت تحقیق را باید خودتان بکشید. اما اگر تماس بگیرید میتوانم راهنمایی تان کنم.

سلام برادر،از برکات همراه اول در جهت بر هم زدن آرامش در وقت و بی وقت، ناچار به مسدودی خط اقدام نمودم که این خود، سبب محروم شدن بنده از عنایات سایت سادوا گشت،اما چون این امر ملالت خاطر بهمراه داشت، در جهت رفع اقدام کرده، به اطلاع خواهم رساند، در راه اهدافی که برای خود، در راستای شناساندن بالاده عزیز و …. ترسیم نمودید، پیروز و سربلند بوده، شما و هر آن کس که این قصد و نیت دارد، عزتش افزون باد.