دِلِ گَپ رِه گوتارِه کامبِه / علی کاردگر/ به نوم اون خادایی که کریمِه – وِنِه جِه مِهرِبون تِر مِن نَدیمِه / چَن سالی هَستِه که انجمن فرهنگی سادوا رِه جناب عین اله آزموده تشکیل هِدا. مِن و آقای مهندس صادقی فر و خادش ره به عنوان موسس انجمن معرفی هاکاردِه. اِما هم بِقول معروف بائوتمِی چَشم. هَر چند بعداً وه ره به اَمونِ خادا بِسپاردمِه و سه یا چهار دَفعه جلسات دَله دَئیمِه و مهندس صادقی فر هم شاید پنج یا شش بار یا ویشتِه مطلب  سایتِ سادوا وِه بَنویشتِه…. همین!

بَلکو اِسا سایتِ سادوای دِلِه ویشتِه از ۳۰۰۰  بَلگ مطلب آقای آزموده بَنویشتِه و اِتتا خِلِه عکس رِه وِه تِناری آبروی انجمن و بالاده هاکاردِه و کُلاً وَقفِ این کار بَهیـیِه که راس راستی خِله گَتِ کار هَستِه، شایدم بَعضیها وِه رِه کومِک هاکاردّون (که وِشونِ دست درد نکُنِه) اَمبا خاداوَری اِما بالادیها رِه وِرازِنِه که این همه توم وِه رِه (که دیر شهر هم دَرِه) تِنار بِهِلیم و بائوریم تِه رِه به خِئر و اِما رِه بِه سِلامت؟!

مِن خِلِه جا بَدیمِه کِه اَمِه وَچون فِراخوان ها و سایت ها دِله هَر چَن کوتاه ولی خِلِه قَشنِگ مطلب نِویسِنّه. مُشاالله همه هِم قلم بِدست هَستنِه،  ولی چِوِه انجمنی که وِشونِه هَستِه رِه وِل هاکردنِه؟! واقعاً کارِ پِربار و پِررنجِ این سایت سادوا رِه کَم دُوننِه؟ اَگه جِباب اَرِه هَستِه کِه خا هِچّی، اَگه غِیرِ اینِه اِتتا بار قبلاَ هِم شِما رِه بائوتمِه که خاد رِه دَستِ کَم نَهیرین. مِنه گِمُن شِما دَرننِه کم لطفی کاننِه که مَردِم شِمِه قَلم و عِلم و فِکِر و سلیقه ره نِشناسِن. چِوِه وِنِه آقای آزموده این کم لطفی جِه فشار قاشار بَوینِه و شِم جِه بَهرِه نَورِه؟

واقعاً مِن این حرفا رِه با اعتقاد زَمبِه، به خادا خاشدَوی نَکامبِه! یاد نَکُنین که تنها انجمنِ روستایی موفق، همین انجمن فرهنگی سادوا هَستِه که بقیه جِه هیچی کم نِدارنِه. استان مازدرون دِلِه که دیگه همه سادوا و بالاده رِه اِشناسِننِه، هَنتا تهرون دله هم بالاده ءِ نوم سادوا جِه زِنده بوییِه!

اَمِه بالاده، دور وَرِ مَله ها جِه ویشتِه جمعیت دارنِه که هم تحصیل هاکاردِه هَستنِه و هم قلم رِوُن دارنِه. فِکر هاکُنین که انجمن فرهنگی سادوا، شِمِه همکاری نکاردِن جِه تعطیل بَوُوه، دیگرون هم بائورِن «بالادیها فقط گپ بَزوئِن َبلِدنِه و وِشونِ کِردار همینِه که ویننِه». خَوِر نِدارنی که آقای آزموده این سایت وِستی کاجِه کاجِه بوردِه و کی ها جِه گپ بَزوئه که این انجمن هویت داره و زنده بَموندِه؟!

 شِمِ جِه خواهِش کامبِه هِمِّت هاکُنین، اِحساس مسوولیت هاکّنین و نِهِلین این اِتِّفاق دَکفِه.

آیا کارنامه این رسانه مجازی فعال رِه بُوِر نکاردنِه؟! چن تا نمایشگاه، چند صد تا عکس استادانه، مگه همیشِک همسائِهء کِرک غازِه؟ وجداناً خِلِه کار بَوییِه … پوسترها، کتابچه ها، همایشها، اینا کم بیِه؟

مِن، شِما رِه نصیحت نَکامبِه (خادِر رِه کسی نَدومبِه) اَمبا اِتتا ریش سفید اِندا یا مسوول سابقِ فرهنگی استان مازدرون – که هیچ گادِر ادعایی هم نداشتِمه جز سرافرازی جِوونای واوسرنو و میرافضل، قلعه و پایین ده، تِلون و بالاده –  قبول هاکُنین که تعطیلی انجمن سادوا یعنی ده سال زحمت بادِ هِوا.

آقای آزموده جِه خواهِش کامبِه تا مراسم شهدا هَر جور هَستِه، انجمن و سایت ره سَرپا دارِه. دومبِه که جِوونای بالاده غِرِت دارنِه و هیچی وشون رِه سِست نَکاندِه. جِوونی، جادویی کاندِه که نائور.

خادایا! غِرِت و انگیزه ی اَمِه مَلِه ءِ جوونا رِه ویشتِه هاکُن تا شَرمَندِه ء خاشِه وَچون و خاشِه زِک و زا نَوُئیم. آمین.

علی کاردگر – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵