بالاده را چگونه می‌خواهیم+ تکمیلی/ چندی پیش مقاله ای با عنوان « سهم ما در سرنوشت بالاده » در سایت سادوا منتشر گردید که به داشته ها، کمبودها، تجربیات نسل های گذشته روستای بالاده پرداخته و موضوعاتی مطرح شد که تاکنون کمتر بدانها توجه داشته ایم. از جمله پیشنهاد گردید که موضوع « بالاده را چگونه می‌خواهیم » در قالب فراخوان اعلام گردد تا همه بالادهی ها از زوایای مختلف بهاین مسئله اندیشیده و این اندیشه ها آغاز راهی باشد برای داشتن بالاده ای بهتر.

اینکه هر کدام از ما چه انتظار و تحلیلی از وضعیت کنونی بالاده داریم – که متاسفانه به هیچ روی شایسته بالاده و بالادهی نیست – و قلباً به گذر هر چه سریع تر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب و داشتن روستایی آبادتر علاقمند هستیم، ضرورتیست که لازمه اش ارائه دیدگاه، نظر، نقد، پیشنهاد، طرح مشکل و ارائه راه حل و مشارکت در امور می باشد. هر یک از ما زمانی می توانیم توقع روستایی آباد را داشته باشیم و این خواسته را در ذهن خود بپرورانیم و یا بر زبان بیاوریم که خود قدمی هر چند کوچک – حتی در اندازه یک پیشنهاد ساده – ارائه داده باشیم. بهبود امور یک روستا نیازمند مشارکت آگاهانه و دلسوزانه همه اهالی آن است.

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت در نظر داشتن واقعیت های گذشته و کنونی، اندیشیدن در باره چرایی این وضعیت و بیان دیدگاه می تواند به عنوان بخشی از وظیفه و سهم ما در سرنوشت بالاده، دارای ارزش بوده و برای ساختن روستایی آبادتر موثر واقع شود؛ زیرا از «گذشته» برای ساختن «آینده» ای بهتر باید درس گرفت و اگر چنانچه در «گذشته» بمانیم و دنبال مقصر و مقصران وضعیت کنونی بگردیم، از «آینده» غافل شده و در جا خواهیم زد.

در این راستا، سایت سادوا از همه بالاهی های عزیز به ویژه نسل جوان و فرهیخته درخواست دارد تا دیدگاه خود در باره چگونه خواستن بالاده و یا هر یک از موضوعات مرتبط با روستا را بیان کرده و طرح و پیشنهاد خود را – حتی اگر در کوتاه مدت میسر نبوده و یا ام